Какво включва процеса по закриване на фирма със задължения?

финанси

Оказа се, че е много по-лесно да се регистрира фирма отколкото да се закрие такава. Не е въпрос само на прекъсването на дейността на дружествата с ограничена отговорност. Процедурата по спиране на дейността обикновен отнема почти 7 месеца, а в случай на задължения и обявяване н несъстоятелност процеса може и да се проточи. Изключително важно е да се вземат под внимание някои основни аспекти, които се отнасят до документалната обработка. Затова имайте предвид, че без опитен счетоводител няма как да се справите със закриване на фирма със задължения.

Особености при закриване на фирма със задължения

Има няколко основни фактори, които имат отношение към пристъпването на действие по закриване на фирма, която има задължения към контрагенти, доставчици и служители. Това са:

 • Дали изобщо е имала дейност фирмата;
 • Регистрирана ли е по ЗДДС;
 • Колко служители е имала на трудов договор;
 • Има ли вземания фирмата от клиенти;
 • Какви са дължимите суми за консумативи, материали, към НАП и други.

Целия този пакет от информация идва да покаже, че никак не е лесно да се вземе решение относно това да се предприемат действия по заличаването на фирмата. Счетоводните отчети и предоставянето на всякаква информация относно целия пакет необходими документи изисква съответния опит и професионални умения.

За да си спестите излишни нерви и да бъде процеса оптимално безболезнен и с ниски разходи определено си струва да наемете счетоводна къща, която да ви помогне със закриването на фирмата независимо от това дали има или няма задължения.

Процедура

закриване на фирма

Има строг регламент за това да бъдат спазени точните процедури за закриването на фирмата. Сложността идва не само от това, че се касае за дълъг процес, който отнема повече от 7 месеца, а и е свързан с това, че самия набор от документи, които се прилагат изискват точно и прецизно попълване. Да, действително е много лесно да се направи регистрация, която е в рамките на 2-3 дни, но що се отнася до това да се заличи дадено обстоятелство каквото е самото търговско дружество то определено се налага да бъдат спазени всички онези аспекти, които са свързани с процедурите на НАП и НОИ.

Именно с пускането на уведомление, което се пуска към НАП и НОИ стартира процеса за ликвидация или закриване на търговското дружество. Такова е изискуемо по закон от гледна точка на това, че:

 • Обявява се покана към кредиторите на фирмата, към които има съответните задължения за плащане;
 • Уведомява се НОИ за задължения към разплащателни ведомости;
 • Извършва се одит на фирмата;
 • Изготвят се различни счетоводни справки, които показват движенията на паричните потоци;
 • Изготвя се списък с наличния инвентар и имотно състояние на фирмата, към което евентуално могат да имат претенции съответните кредитори и други.

Действително спазването на самата процедура изисква да се приложат адекватни мерки, които са в състояние да подсигурят точна и коректно подадена информация към НАП и НОИ. Прекратяването на дейността е едно, но съвсем друго е да се заличат обстоятелства и да бъде закрита изцяло фирмата. Имайте предвид, че при фирми, които са регистрирани по ЗДДС се извършва и данъчна ревизия, при която процеса може да отнеме поне още два месеца. През този период се извършва съответната проверка и след приключването ѝ се издава удостоверение по чл. 77, съобразно което може да се премине към ликвидация на дружеството от Търговския регистър.

Какво следва от закриването на фирма?

Основната цел на закриването на фирма със задължения е да се предотврати натрупването на допълнителни разходи, които тя повлича със съществуването си. финансовите претенции, които имат кредитори могат са спорен момент, тъй като множеството загуби, които търпи дружеството не са в състояние да се предвиди погасяване.

Точно предвид това да се изпълнят претенциите на кредиторите се извършва съответния опис на имуществото, което играе ролята на средство за погасяване на изискуемите задължения. Такъв тип имущество могат да бъдат:

 • Машини и съоръжения;
 • Моторни превозни средства;
 • Недвижими имоти;
 • Ценни книжа и други.

Така, че докато трае самата процедура по закриване е необходимо кредиторите да могат да реагират оптимално бързо и да предявят претенциите си относно това да се предявят претенции към съответното имущество, което по някакъв начин да обезпечи задълженията на фирмата, която е в ликвидация.

Същото се отнася и за служителите, които имат неизплатени трудови възнаграждения. Въпреки, че те са защитени то е важно да се предостави съответната информация за задължения към тях, които да бъдат ясен аргумент да им бъде заплатено дължимото от съответния фонд.

След като е измината съответната процедура по издаване на удостоверение или ликвидацията вече е изтекла може да се премине към следващия етап, а именно заличаването на фирмата от Търговския регистър. В случая се изготвя доклад, в който детайлно се описват всички действия, които са предприети до този момент. Представя се и финалния ликвидационен баланс на търговското дружество.